fbpx

Designjunkie
Herenthoutse Steenweg 34
2288 Bouwel

+32 (0)498 31 78 13
info@designjunkie.be
BE 0629 791 306

ART1. Voorwaarden

De diensten van Designjunkie worden uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van Designjunkie.De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen Designjunkie en de opdrachtgever.

ART2. Voorschot

Na goedkeuring en ondertekening van de offerte, stuurt Designjunkie de opdrachtgever een voorschotfactuur voor een redelijk percentage van het totaalbedrag. Zodra het voorschot op de rekening van Designjunkie staat, wordt de opdracht opgestart.

ART3. Ontwerptermijn

Designjunkie en de opdrachtgever bepalen in overleg het aantal werkdagen dat gerekend wordt voor een eerste versie van het ontwerp. Deze leveringstermijn staat vermeld op de offerte en gaat in nadat het voorschot betaald is en de opdrachtgever Designjunkie volledig en eenduidig gebrieft heeft. 

De leveringstermijn is louter indicatief. Overschrijding ervan kan in geen geval weerhouden worden als een contractuele fout door Designjunkie, noch aanleiding geven tot een schadevergoeding. Bij overmacht worden de verplichtingen van Designjunkie opgeschort. In dat geval is Designjunkie enkel verplicht de diensten te leveren of andere verbintenissen uit te voeren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

ART4. Planningswijziging

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed. Indien de partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht worden bevestigd.

ART5. Informatie

De opdrachtgever verstrekt Designjunkie tijdig alle inlichtingen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

ART6. Geheimhouding

Designjunkie beschermt de informatie die wordt verstrekt tijdens de briefing en de opdracht.

ART7. Correctieronde

In de offerteprijs is altijd een correctieronde inbegrepen (voor logo’s twee correctierondes) Na ontvangst van uw ontwerp heeft u maximaal 14 kalenderdagen om uw opmerkingen te formuleren, tenzij de productie-datum of publicatiedatum om een snellere reactie van de opdrachtgever vraagt. 

Toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de initiële briefing op het vlak van inhoud of stijl zullen worden aangerekend aan het standaard uurtarief.

ART8. Contactpersoon

Per project zal de opdrachtgever 1 contactpersoon afvaardigen die de afspraken maakt met Designjunkie.

ART9. Goedkeuring

Elk ontwerp dient schriftelijk, via mail, door de contactpersoon goedgekeurd te worden. Designjunkie geeft een ontwerp niet vrij voor productie, publicatie of gebruik zonder deze goedkeuring door de opdrachtgever. Indien bij een laattijdige goedkeuring het ontwerp niet tijdig geproduceerd, gepubliceerd of gebruikt kan worden, valt dit volledig onder de verantwoordelijkheidvan de opdrachtgever.

ART10. Proefversies

De proef- en nalees-versie van een ontwerp zullen als proef digitaal in een .pdf- of .jpg-bestandsformaat ter controle op inhoud en vorm doorgestuurd worden naar de contactpersoon. Deze proefbestanden mogen in geen geval gebruikt worden voor publicatie, productie of andere doeleinden.

ART11. Drukproef

Indien de opdrachtgever een drukproef of -test vraagt zijn deze kosten altijd voor de opdrachtgever.

ART12. Aangeleverd materiaal

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van aangeleverd materiaal dat Designjunkie in een ontwerp dient te gebruiken. Technische of visuele onvolkomenheden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Designjunkie. Designjunkie engageert zich om een basiscontrole van het aangeleverd materiaal te doen. Designjunkie brengt de opdrachtgever op de hoogte indien uit de basiscontrole blijkt aangeleverd materiaal ongeschikt voor gebruik is. Indien de opdrachtgever Designjunkie vraagt aanpassingen te doen aan aangeleverd materiaal om het geschikt te maken voor gebruik, zal hiervoor het standaarduurtarief worden aangerekend.

ART13. Digitale bestanden

Tijdens de duur van de opdracht en na de beëindiging van de samenwerking blijft Designjunkie eigenaar van alle digitale bestanden.

Deze bestanden zijn geen eigendom van de klant en zullen ook niet doorgegeven worden, tenzij de aard van de opdracht dat specifiek vraagt 

(bv. logo of stramien).

ART14. Gebruiksrecht

Na betaling van het volledige factuurbedrag verwerft de klant het gebruiksrecht op het aangeleverde ontwerp, zij het enkel voor de doeleinden die in in de prijsaanvraag en/of offerte geformuleerd werden. Een ontwerp mag door de klant niet voor andere doeleinden dat datgene waarvoor het ontworpen is, gebruikt worden.

ART15. Geestelijk vaderschap

Designjunkie blijft geestelijke vader van zijn ontwerpen. Aan de ontwerpen mag niets veranderd worden door derden zonder de schriftelijke toestemming van Designjunkie.

ART16. Aansprakelijkheid 1

Designjunkie kan enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet. U controleert de geleverde ontwerpen en de daarin voorkomende teksten zelf op onjuistheden. Designjunkie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de tekst, de visuele inhoud of de boodschap van het ontwerp. 

U vrijwaart Designjunkie tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken van derden.

ART16. Aansprakelijkheid 2

Designjunkie engageert zich om uw ontwerp naar best vermogen uit te voeren op grafisch en technisch vlak. Als er onverhoopt bij de productie, publicatie of gebruik van een ontwerp iets misloopt, blijft de aansprakelijkheid van Designjunkie beperkt tot het vervangen van het ontwerp door een aangepast ontwerp voor deze specifieke opdracht.

ART18. Conflictopdrachten

Designjunkie behoudt zich het recht voor (deel)opdrachten die een conflict vormen met de waarden, normen of visie van Designjunkie te weigeren. 

Designjunkie zal geen opdrachten aanvaarden die de goede naam van Designjunkie kunnen schaden.

ART19. Factuur

Na de levering van de het definitieve ontwerp stuurt Designjunkie u een factuur. Die betaalt u binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum. Als u uw opmerkingen over de eerste versie van het ontwerp niet doorstuurt binnen 14 werkdagen, beschouwt Designjunkie de eerste versie als definitief. 

Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Designjunkie het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. Designjunkie heeft het recht om iedere deellevering van een samengestelde opdracht afzonderlijk te factureren.

ART20. Forfait

Indien Designjunkie en de opdrachtgever een maandelijkse forfaitaire vergoeding overeenkomen voor diverse opdrachten, zal Designjunkie in eer en geweten de correcte hoeveelheid werk voor dit bedrag leveren. Indien de opdrachtgever meer tijd of ontwerpen vraagt dan voorzien, zal de vergoeding herberekend worden of aangevuld worden met het standaarduurtarief voor het meerwerk.

ART21. Verantwoordelijkheid betaling

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het ontwerp door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan Designjunkie het volledige overeengekomen bedrag in rekening brengen. Als opdrachtgever blijft u in alle gevallen medeverantwoordelijk voor de betaling, ook als Designjunkie aanvaard heeft om de facturen op te maken op naam van een derde.

ART22. Weigering factuur

Designjunkie beschouwt elke factuur als aanvaard, tenzij u binnen 10 werkdagen na ontvangst met een aangetekende brief uw klacht met motivatie overmaakt. Een klacht is enkel mogelijk indien de opdrachtgever het ontvangen ontwerp niet geproduceerd, gepubliceerd of gebruikt hebt. Een ongemotiveerde weigering van een ontwerp is geen reden voor de niet-betaling van de factuur.

ART23. Verzuiminterest

Elke factuur die op de vervaldag niet of onvolledig is voldaan, wordt zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar en met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 1% per maand op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 euro, te rekenen vanaf de 

overschrijding van de factuurdatum.

ART24. Offerte

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige ontwerpen.

ART25. Betwisting

Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout

Nog vragen of wil je een gratis vrijblijvende offerte?